Siirry sisältöön

Kansallisen lapsistrategian pilotti osallistaa lapset ja nuoret lainvalmisteluun

Blogit

Artikkelin kirjoittaja Pasi Pollari

Ihmisen hyvinvointia lisää hänen mahdollisuutensa osallistua ja vaikuttaa. Oikeus osallisuuteen saa vahvan pohjan perus- ja ihmisoikeusääntelystä. Sääntely turvaa osallisuuden myös lapsen oikeutena.

Tutkimuksista ja lapsistrategian valmistelun aikana tehdystä kyselystä ilmenee, että lasten mielestä heidän mielipidettään pitäisi kysyä useammin. He myös toivovat aikuisten kuuntelevan heitä enemmän päätöksenteossa. Lasten mahdollisuus vaikuttaa ei toteudu yhdenvertaisesti eri lapsiryhmien välillä, vaan osa lapsista jää sivuun osallistumisoikeuksiensa puolesta muita enemmän. Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ovat iso kysymys osallisuusoikeuksien toteutumisessa.

Lasten kuuleminen lainvalmistelussa

Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on edistää ja vahvistaa lapsen oikeutta osallisuuteen. Strategian tavoitteena on, että lasten osallisuus, oikeus tulla kuulluksi ja tiedonsaanti huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa lapsia joko suoraan tai välillisesti koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa.

Lasten ja nuorten suora kuuleminen lainvalmistelun yhteydessä on toistaiseksi ollut vähäistä. Lapsia ja nuoria on kuultu suoraan varhaiskasvatuslain, oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan lain sekä nuorisolain valmistelussa. Kiinnostus lasten ja nuorten näkemyksiä ja mielipiteitä kohtaan on kuitenkin lisääntynyt.

Lapsilla ja nuorilla on sellaista kokemusta ja tietoa, joka jää helposti aikuisilta piiloon ja saavuttamatta. Vaarana on, että lapseen kohdistuvien ja suunniteltujen toimenpiteiden ja ratkaisujen vaikutusten arviointi jää tällöin puutteelliseksi. Kuitenkin sääntelyn vaikutukset voivat kohdistua lapsiin ja nuoriin ja heidän olosuhteisiinsa hyvinkin suoraan ja konkreettisesti.

Osallisuuspilotti avaa väylää lainvalmistelussa tapahtuvalle kuulemiselle

Lapsistrategian lastensuojelun osallisuuspilotissa kuullaan sijaishuollossa olevia nuoria lastensuojelulakiin suunnitelluista muutoksista. Kuuleminen toteutetaan samaan aikaan, kun lastensuojelulain muutokset ovat lausuntokierroksella. Nuorten mielipiteet raportoidaan tämän jälkeen lainvalmistelijoille.

Osallisuuspilotin työryhmä on valmistellut koostetta nuorten kanssa läpikäytävästä lainsäädäntöuudistuksen sisällöstä. Yhteistyötä on tehty lainvalmistelijoiden kanssa. Pilotissa on saatu jo nyt arvokasta kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Se on vahvistanut käsitystä siitä, että nuorilla on halua ja tarvetta pohtia lainsäädännön nykyisiä ja uudistusten myötä tulevia vaikutuksia. Nuorilta saatiin myös arvokasta palautetta kuulemisen toteuttamiseen liittyen. Palaute on tärkeää, koska pilotissa toteutetusta työskentelyprosessista ja sen kokemuksista tehdään aikanaan oma julkaisu.

Lasten ja nuorten kuuleminen vuorovaikutusprosessina

Se kuinka kuulemisessa onnistutaan, riippuu siitä, pystytäänkö kuulemistilanne luomaan lasten ja nuorten kannalta mieluisaksi ja kiinnostavaksi. Kuulemisprosessi ei voi olla aikuiskeskeistä vaan kyse on aidosti yhteisestä työskentelystä. Myös lapsille ja nuorille annettava tieto on tärkeässä asemassa: asioihin ei voi ottaa kantaa, jos ei ymmärrä niitä, niiden merkitystä ja yhteyttä toisiinsa.

 

Lisätietoja lapsistrategian pilotista:

Pasi Pollari, pasi.pollari@noja.io, 044 506 0764

Laura Saarinen, laura.saarinen@stm.fi, 0295163352

STM:n tiedote: Kansallisen lapsistrategian pilotti osallistaa lapset ja nuoret lainvalmisteluun