Siirry sisältöön

Lapsistrategian seurantakertomus antaa eväitä tulevalle hallituskaudelle

Blogit

Artikkelin kirjoittaja Johanna Laisaari, Kirsi Pollari ja Esa Iivonen

Kuvitettu lapsi lukee kirjaa pyörätuolissa. Taustalla on värillisiä muotoja.

Kansallisen lapsistrategian ensimmäinen seurantakertomus julkaistiin maaliskuussa 2023. Seurantakertomus sisältää tiiviin kokonaiskuvan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta sekä kuvauksen strategian toimeenpanosta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Seurantakertomuksessa esitetään myös lapsistrategian toimenpidelinjaukset vaalikaudelle 2023–2027.

Lapsistrategia, toimeenpanosuunnitelma ja seurantakertomus ovat kokonaisuus

Kansallinen lapsistrategia valmisteltiin parlamentaarisessa komiteassa ja se julkaistiin helmikuussa 2021. Strategia perustuu lasten, nuorten ja perheiden asemaa koskevaan tietopohjaan sekä Suomen perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin. Lapsistrategia muodostaa pohjan pitkäjänteiselle ja johdonmukaiselle työlle lapsen oikeuksien toteuttamiseksi Suomessa.

Lapsistrategia on kaksitasoinen. Parlamentaarisesti valmisteltu lapsistrategia ylittää hallituskaudet. Jokainen hallitus laatii toimikaudelleen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan eri hallinnonalat kattavana virkatyönä ja hyväksytään valtioneuvostossa. Toimeenpanosuunnitelmassa yksilöidään tarkemmin, millä toimenpiteillä strategisia linjauksia edistetään kullakin hallituskaudella. Kaksitasoinen toteutus tukee lapsen oikeuksien komitean edellyttämää strategian toimeenpanon valvontaa, jatkuvaa arviointia ja säännöllistä päivittämistä. Lapsistrategian ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin lokakuussa 2021.

Seurantakertomus toimii strategian ja sen toimeenpanosuunnitelman arvi­oinnin välineenä sekä lapsistrategian linjausten siltauksena hallituskausien välillä. Siinä tuodaan myös esille lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa tapahtuneita muutoksia. Seurantakertomus on laadittu yhteistyössä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa, hyödyntäen kaikkea lapsistrategian toimeenpanossa kertynyttä tietoa ja ymmärrystä.

Seurantakertomuksessa kuvataan strategian toimeenpanoa ja esitetään toimenpidelinjauksia

Seurantakertomusta on valmisteltu alkukesästä 2022 ja prosessi on saanut kiittävää palautetta sen läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta. Valmistelua on pidetty yhteistyöhakuisena ja sidosryhmien osallistumista arvostavana.

Seurantakertomuksessa on tarkasteltu lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjattujen 30 toimenpiteen toteutumista. Niiden toteutus on muodostanut keskeisen osan kansallisen lapsistrategian toimeenpanosta pääministeri Sanna Marinin hallituskaudella. Lisäksi kertomuksessa on tuotu esille lapsistrategian linjausten ja periaatteiden mukaiset hankkeet, jotka eivät suoraan sisältyneet toimeenpanosuunnitelman toimenpiteisiin, mutta toteutettiin osana lapsistrategian toimeenpanoa. Seurantakertomukseen on myös kuvattu strategian toimeenpanossa tehtyä yhteistyötä eri viranomaisten, sidosryhmien ja muiden toimijoiden kanssa sekä viestintä- ja vaikuttamistyötä.

Seurantakertomuksen lopussa esitetään lapsistrategian toimenpidelinjaukset vaalikaudelle 2023–2027. Linjaukset perustuvat lapsistrategiaan ja sen tämänhetkiseen toimeenpanosuunnitelmaan, hallituksen lapsistrategiaryhmälle määrittelemiin tehtäviin, lapsistrategian työryhmissä ja seurantakertomuksen työpajoissa esille nousseisiin keskeisiin näkökulmiin sekä lapsistrategian toimenpiteiden toteuttajien raporteissaan esittämiin huomioihin. Seurantakertomukseen kirjatut linjaukset toimivat myös perustyönä seuraavan toimeenpanosuunnitelman valmistelulle.

Esitetyt toimenpidelinjaukset ovat eri hallinnonalat ja -tasot läpileikkaavia, niin valtion, kuntien kuin hyvinvointialueiden toiminnassa. Ne ovat poikkihallinnollisia kokonaisuuksia, jotka on mahdollista kirjata lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaan ja toteuttaa riippumatta hallitusohjelman sisällöstä ja sen poliittisista linjauksista.

Lue seurantakertomus: