Siirry sisältöön

Mikä kansallinen lapsistrategia on?

Vuonna 2021 julkaistuun lapsistrategiaan on kirjattu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen nykytila Suomessa sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi. Kansallinen lapsistrategia koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsistrategia perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lapsistrategian visio ja miksi lapsistrategiaa tarvitaan?

Lapsistrategian visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen Suomi, joka kunnioittaa lapsen oikeuksia. Strategiaa on valmisteltu parlamentaarisessa komiteassa vuoden 2020 aikana. Strategia auttaa määrittämään tarkemmat toimenpiteet lasten aseman parantamiseksi. Nämä toimenpiteet kootaan hallituskausittain laadittavaan toimeenpanosuunnitelmaan.

Lapsilla menee Suomessa enimmäkseen hyvin, mutta lasten oikeuksien toteutumisessa on myös monia haasteita. Erilaiset päätökset ja toimet vaikuttavat lasten asemaan, mutta näitä vaikutuksia ei aina arvioida riittävän huolellisesti etukäteen eikä lasten mielipiteitä ja näkemyksiä huomioida johdonmukaisesti. Tutkimuksissa on noussut esiin, että monet lapset ja nuoret kokevat syrjintää tai yksinäisyyttä. Kaikki lapset eivät myöskään saa tarvitsemaansa tukea tai palveluja.

Katso oheinen video, jolla lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo, mikä on lapsistrategia ja miksi se on haluttu luoda Suomeen!

Lapsistrategia perustuu monialaiseen ja poikkihallinnolliseen työskentelyyn kansalaisten osallisuutta unohtamatta

Lapsistrategian valmistelussa on ollut taustalla virkatyö, jota on tehty valtioneuvoston kansliassa ja sosiaali– ja terveysministeriössä. Valtioneuvoston kanslia asetti valmistelun ja toimeenpanon tukemiseen myös seurantatyöryhmän ja virkamiestyöryhmän. Lisätietoa virkamiestyöryhmästä ja seurantatyöryhmästä (stm.fi).

Järjestöt ovat aktiivisesti edistäneet lapsen oikeuksien sopimuksen tuntemusta sekä lapsistrategian valmistelua Suomessa. Järjestöt ovat myös kehittäneet muun muassa lapsen oikeuksien, lapsivaikutusten ja lapsibudjetoinnin koulutusta sekä lasten osallisuutta osana omaa toimintaansa. Tämä työ on auttanut kansallisen lapsistrategian valmistelussa ja toimeenpanossa. Kansalaisjärjestöjen toivotaan aktiivisesti jakavan tietoa lapsistrategiasta omille jäsen- ja sidosryhmilleen, jotta tieto lapsistrategiasta saavuttaa mahdollisimman monet lapset, nuoret sekä aikuiset.

Kuva: Lapsistrategian asema lapsia koskevan päätöksenteon ja toiminnan perustana ja kehällä.